header-int

Informasaun Sira Kona Ba - Avisu

ATU INFORMA HELA BA STRUTURA UNIVERSIDADE DA PAZ, NO STRUTURA FAKULDADE CEFE DEPARTAMENTU SIRA.

Kamis, 24 Mar 2022, 07:53:44 OTL - 1329 View

Atu informa hela ba strutura Universidade da Paz, no Strutura Fakuldade Cefe Departamentu sira, nomos korpu Dosente sira hotu, katak liuhusi Pro Reitór Asuntu Dezenvolvimentu Rekursu Humanu, Sr. Carmo Antonio Pinto Baptista,S.Sos.,Msi. Asuntu : Konvida  Reniaun Senadu Universidade da Paz ho: Strutura Senadu …

FO HATENE BA ESTUDANTE SIRA NEEBE TUIR ELEISAUN IHA MUNISIPIU BELE BA IHA LORON KINTA, SEI HAHU APRE

Kamis, 24 Mar 2022, 07:54:37 OTL - 1440 View

Fó hatene ba estudante sira ne’ebé atu tuir eleisaun iha Munisipiu bele ba iha loron kinta, tanba kinta sei la iha prosesu aprendisajen ba iha Estudante sira. Husu ba estudante sira depois de eleisaun iha Sabadu 19, domingu hotu-hotu tenki fila mai dili, tanba iha segunda loron 21 Marsu 2022, sei tuir exame klaran …

TESTE EXAME BA KADIDATU ESTUDANTE FOUN TINAN AKADÉMIKU 2022 BA ETAPA DA (IV) IHA UNIVERSIDADE DA PAZ

Selasa, 22 Feb 2022, 13:11:46 OTL - 0 View

Teste exame ba kadidatu estudante foun tinan akadémiku 2022 ba etapa da (IV) Universidade da Paz, tanba ne’e husu ba kandidatu estudante foun ba etapa I,II, III, ne’ebé mak seidauk tuir teste exame, no IV nian, aban atu tuir teste iha Kampus UNPAZ, atu hatene informasaun klean bele haree iha dokumentu …

HUSI UNIDADE LOGISTIKA UNIVERSIDADE DA PAZ, HAKARAK INFORMA BA KANDIDATU ESTUDANTE FOUN SIRA

Selasa, 22 Feb 2022, 13:09:45 OTL - 1702 View

Husi Unidade Logistika Universidade da Paz, hakarak informa ba kandidatu estudante foun tinan akadémiku 2022 nian, ne’ebé halo ona rejistrasaun ba orientasaun nian, oras ne’e dadaun ita nia atributu to’o ona iha Universidade. Husu ba estudante sira ne’ebé halo ona rejistrasaun ba …

BAZEIA BA INFORMASAUN HUSI MINISTERIU ENSINU SUPERIOR

Sabtu, 12 Feb 2022, 12:15:09 OTL - 1811 View

Bazeia ba informasaun husi Ministeriu Ensinu Superiór ne’ebé mai fahe informasaun ba instituisaun sira, liu-liu iha UNPAZ ba Dosente sira ne’ebé atu tuir formasaun Lingua Portugues ho nivel baziku. Hahú ohin ba oin Dosente sira iha Fakuldade nomós programa Mestradu sira, …

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2024 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube